Piiri 107-A ohjesääntö

1. NIMI

Piirin nimi on LIONS-PIIRI 107A. Ohjesaannossa rekisteroimatonta Lions-piiria nimitetaan piiriksi. Piirin toiminta-alue on Lions Clubs Internationalin muodostama moninkertaispiirin 107 (MD 107) osapiiri.

2. TARKOITUS

Piirin tarkoituksena on:

 • toimia piirin alueella toimivien rekisteroityjen lionsklubien, joista jaljempana kaytetaan nimea klubi, yhdyssiteena ja neuvovana keskuselimena. Klubien jasenista kaytetaan nimitysta lion.
  toimia laheisessa yhteistyossa Lions Clubs Internationalin kanssa, josta jaljempana kaytetaan nimea jarjesto.
  toimia laheisessa yhteistyossa Suomen Lions-liitto r.y:n kanssa, josta jaljempana kaytetaan nimea Liitto.
  kannustaa klubeja niiden palvelutyossa
  avustaa klubeja toteuttamaan kansainvalisia ja valtakunnallisia palveluaktiviteetteja, joista erikseen paatetaan jarjeston tai Liiton vuosikokouksissa..

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:

 • tukee ja ohjaa jasenklubiensa toimintaa
  hankkii ja levittaa alan tietoutta seka jarjestaa jasenkoulutusta, erityisesti klubien virkailijoille, jasentoimikunnille, uusille lioneille ja puolisoille
  jarjestaa kokouksia, esitelmatilaisuuksia, retkia, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia
  voi julkaista vahintaan kerran toimikaudessa piirilehden ja yllapitaa omaa verkkosivustoa.

3. JÄSENET

Piirin jasenia ovat kaikki piirin alueella toimivat jarjeston rekisteroimat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka suorittavat jarjestolle ja Liitolle vuosikokouksessa maaratyt liittymis- ja jasenmaksut. Klubit ovat velvollisia noudattamaan jarjeston ja Liiton saantoja ja ohjesaantoja seka Liiton kokouksessa tehtyja, niihin perustuvia paatoksia seka tata piirin ohjesaantoa.

 

4. PIIRIHALLITUS

Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri ja rahastonhoitaja sekä alueiden ja lohkojen puheenjohtajat.
Hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii piirisihteeri. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä.

1. Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat. Toimikuntien puheenjohtajien tehtävät ovat pääsääntöisesti kestoltaan kolmen (3) vuoden mittaisia.
2. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille asiantuntijajäsenille.
3. Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
4. Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.
5. Hallituksen toimikausi on sama, kuin järjestön ja Liiton toimikausi.
6. Seuraavaksi kaudeksi valittu piirikuvernööri nimittää hallituksen 1. heinäkuuta mennessä. Alueen- tai lohkonpuheenjohtajaksi tulee valita tai nimittää klubin jäsen siltä alueelta tai lohkosta, jossa hänen klubinsa sijaitsee.
7. Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä ovat paikalla.
8. Hallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta järjestön asioita, joista piirikuvernööri päättää.
9. Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-syys-, marras-joulu-, helmi-maalis- ja huhti-toukokuu). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

5. VUOSIKOKOUS

Piirin vuosikokous, jota jäljempänä nimitetään piirikokoukseksi, pidetään vuosittain, edellisen piirikokouksen päättämässä paikassa huhti- tai toukokuussa vähintään 30 päivää ennen kansainvälistä vuosikokousta. Piirikokouksen kutsuu koolle piirikuvernööri. Piirikuvernöörin allekirjoittama piirikokouskutsu ja asialista liitteineen on toimitettava piirin klubien presidenteille vähintään 30 päivää ennen piirikokousta.

Piirikokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii piirisihteeri.

Piirikokouksessa tulee käsitellä ainakin seuraavat asiat:

1. Esitellään edellisen piirikuvernöörin ja piirihallituksen kertomus sen toimikaudelta.
2. Käsitellään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toimintakaudelta.
3. Päätetään edellisen piirikuvernöörin ja edellisen piirihallituksen vastuuvapaudesta.
4. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma
5. Valitaan piirikuvernööriehdokas seuraavaksi toimintakaudeksi, joka asetetaan virkaan järjestön vuosikokouksessa.
6. Valitaan 1. ja 2. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi.
7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
8. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas Liiton ehdokkaaksi järjestön kansainväliseen hallitukseen.
9. Valitaan tarvittaessa piirin edustajat lionstoimintaa lähellä oleviin yhteisöihin.
10. Käsitellään piirin lionsklubien ja hallituksen aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirikokouksella on valta päättää piirin asioista järjestön ja Liiton sääntöjen sekä ohjesääntöjen mukaisesti ja piiri voi kokouksessaan hyväksyä esityksiä, joissa ehdotetaan toimenpiteitä kansainväliselle järjestölle.

Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaansa tai asiansa, jonka se haluaa käsiteltäväksi piirikokouksessa kirjallisesti tai sähköpostin liitteenä lähetetty allekirjoitettu skannattu teksti) piirinsä toimivalle piirikuvernöörille viimeistään tammikuun 15. päivänä. Ehdokkaiden on täytettävä Liiton ja järjestön sääntöjen ja ohjesäännön mukaiset vaatimukset. Hallitus antaa asiasta lausuntonsa piirikokoukselle. Hallituksen aloitteet vuosikokoukselle tulee esittää viimeistään helmi-maaliskuun kokouksessa.

Piirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy toimia tällä hetkellä piirin 1. varapiirikuvernöörinä. Vain siinä tapauksessa, että nykyinen 1. varapiirikuvernööri ei asetu ehdokkaaksi tai jos 1. varapiirikuvernöörin virka on avoin vuosikokouksen aikaan, 2. varapiirikuvernööri voi asettua ehdokkaaksi.

1. varapiirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy toimia tällä hetkellä piirin 2. varapiirikuvernöörinä. Vain siinä tapauksessa, että nykyinen 2. varapiirikuvernööri ei asetu ehdokkaaksi tai jos 2. varapiirikuvernöörin virka on avoin vuosikokouksen aikaan, kuka tahansa piirin jäsenklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen, joka on toiminut vähintään kaksi vuotta tai suurimman osan niistä piirihallituksen jäsenenä voi asettua ehdolle.

2. varapiirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy täyttää kansainvälisessä ohjesäännössä esitetyt vaatimukset.

Tehtäviin vaadittava klubin antama kannatustodistus on voimassa ainoastaan hakuilmoituksessa mainittua tehtävää haettaessa. Henkilö voi asettua ehdolle samanaikaisesti vain yhteen avoimeen virkaan.

Jos piirikuvernöörin tai varapiirikuvernöörin virka tulee avoimeksi, valitaan uusi piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri jäljellä olevaksi toimikaudeksi järjestön ja liiton sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaisesti.

Jos varapiirikuvernöörin virka tulee avoimeksi, asettaa piirikuvernööri uuden 30 vuorokauden hakuajan. Uusi varapiirikuvernööri valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi kokouksessa, johon on kutsuttu ko. piirin piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, (varapiirikuvernöörit), alueen puheenjohtajat, lohkonpuheenjohtajat sekä piirisihteeri ja piirirahastonhoitaja tai piirisihteeri-rahastonhoitaja ja ne entiset kansainväliset presidentit, entiset kansainväliset johtajat ja entiset piirikuvernöörit, jotka ovat hyvässä asemassa olevia jäseniä piirin hyvässä asemassa olevassa, perustamiskirjan saaneessa lionsklubissa. Kokouksen kutsuu koolle piirikuvernööri ja se on pidettävä 45 vuorokauden kuluessa viran tultua avoimeksi. Mikäli varapiirikuvernöörin virka on avoin vielä piirin vuosikokouksessa, voi kuka tahansa varapiirikuvernöörin virkaan soveltuva lion asettua ehdolle ja piirin vuosikokous päättää valinnan.

Ylimääräinen piirin kokous pidetään, milloin kokous itse päättää niin tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lionsklubeista sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä piirin kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

Piirikokouksen hyväksytty pöytäkirja lähetetään 60 päivän kuluessa kokouksesta jokaiselle jäsenklubille.

6. PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT

Äänivalta piirin kokouksissa on hyvässä asemassa olevilla klubeilla.
Klubi saa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat järjestön ja Liiton liittymis- ja jäsenmaksunsa, ja maksuja saadaan suorittaa siihen asti, kunnes valtakirjojen tarkastus päättyy.

Piirin kokoukseen on jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla oikeus valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia se määrä, joka määräytyy vuosikokousvuoden maaliskuun 1. päivänä Liiton jäsenrekisterissä olevien jäsenten, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän, määrän mukaan siten, että jokaista täyttä kymmentä jäsentä kohti tulee yksi ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä täyden kymmenluvun, näiden osalta yksi edustaja, mutta joka tapauksessa klubi on oikeutettu valtuuttamaan ainakin yhden (1) edustajan. Jokaisella oikeustoimikelpoisella lionsklu-billa, joka on perustettu vuosikokousvuotta edeltävän maaliskuun 1. päivän jälkeen ja joka on merkitty Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1) äänioikeutettu edustaja kokoukseen.

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

Jokaisella täysivaltaisella edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Äänestyspäätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaalit suoritetaan salaisella umpilipuin tapahtuvalla lippuäänestyksellä, jossa piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaan on saatava läsnä olevien ja äänestävien edustajien yksinkertainen ääntenenemmistö, jotta hänet voidaan julistaa valituksi. Ääntenenemmistön määritelmä on yksi ääni enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä lukuun ottamatta tyhjiä äänestyslippuja ja pidättymistä äänestämästä. Jos vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa yksinkertaista ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisellä kierroksella eniten saaneen ehdokkaan kesken.

Valtuutettu edustaja ei saa siirtää klubilta saamaansa valtakirjaa toiselle.

7. NIMENKIRJOITUS

Piirin nimen on oikeutettu kirjoittamaan piirikuvernööri yksin tai 1. ja 2. varapiirikuvernöörit yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

8. TOIMINNAN RAHOITUS

Liitto maksaa piirille piirirahaa Liiton piirirahaohjeen mukaisesti piirin hallinnon toteuttamiseksi.

Liiton, piirin ja klubin toimenpitein tai määrättyä tarkoitusta varten kerätyistä varoista ei saa suorittaa muita kuin kyseisen keräyksen johdosta aiheutuneita kuluja.
Piiri voi muodostaa rahastoja toimintansa tukemiseen ja ottaa vastaan lahjoituksia. Ne varat, jotka Liitto luovuttaa piirille hyväksytyn talousarvion puitteissa, kuuluvat Liiton rahavaroihin Liiton alakassana ja ne sisällytetään toimintakauden päättyessä Liiton tilinpäätökseen. Mahdollinen piirille syntynyt säästö siirretään piirin tulevan toimintavuoden varainkäyttöön ja sen tulee ilmetä ko. toimintakauden tilinpäätöksessä.

Mahdollisista varainkeräyksistä piirin toiminnan rahoittamiseksi piirin alueella on aina tehtävä päätös piirin vuosikokouksessa. Piirillä voi olla myös omatoimista vastikkeellista varainhankintaa (esim. piirilehti).

9. ERITYISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Tämä ohjesääntö kumoaa kaikki aikaisemmat piirin ohjesäännöt tai muut hallintopäätökset koskien ohjesäännössä mainittuja asioita.

Tähän ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia piirin vuosikokouksen päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan (¾) kannatuksen annetuista äänistä.

Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun piirikokous on sen hyväksynyt ja liiton kuvernöörineuvosto sen vahvistanut.

Piirihallitus päättää piirin mestaruuskilpailujen ja muiden piiritilaisuuksien järjestäjätahoista (piirin Lions-klubi). Klubin tulee hakea piirihallitukselta järjestämisoikeutta tulevan kauden tilaisuuksiin edellisen kauden tammikuun 15. päivään mennessä. Hakemus osoitetaan piirikuvernöörille.

Kun piiri purkautuu tai se lakkautetaan, sen jäljellä olevat varat ja omaisuus käytetään piirin alueella lionstoimintaan.

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia Suomen yhdistyslain määräyksiä sekä järjestön ja Liiton sääntöjä sekä ohjesääntöjä. Säännöistä on tehty ruotsinkielinen käännös, ristiriitatapauksissa noudatetaan suomenkielistä alkuperäisversiota.

Hyväksytty piirin vuosikokouksessa 26.4.2014.
Vahvistettu xx.xx.2014 kuvernöörineuvostossa

Liitteet:

A-piirin ohjesääntö
Distriktsreglemente

 

Viimeksi päivitetty (21.09.2014 19:44)

 
Kielen valinta
Finnish (Suomi)
Piirin tulevat tapahtumat